Varvet Terra Nova

Under 1700-talet fanns i Stockholm fyra större skeppsvarv, som byggde och utrustade fartyg med en lastförmåga på över 100 läster (100 läster motsvarar ungefär 240 ton). Varvet Terra Nova ägdes under perioden 1716-1782 av det Grillska handelshuset. Grillarna hade också betydande intressen i verksamheten vid Stora Stadsvarvet. Till de större varven räknades även Clasons varv och Lotsack-Kiermanska Djurgårdsvarvet. Dessutom fanns ett par mindre reparationsvarv.

Efter Karl XII:s krig ökade den svenska sjöfarten och fartygsbyggandet mycket snabbt. En viktig förutsättning för detta var Produktplakatet av år 1724, som förbjöd utländska fartyg att till Sverige införa andra produkter än det egna landets. Det var naturligtvis bra både för importen och exporten, som nu till stor del kunde skötas med svenska skepp.

En viktig beställare var Ostindiska Kompaniet, som i stor utsträckning producerade sina fartyg vid Stockholmsvarven. Mot slutet av 1700-talet minskade dock nybyggnationen av handelsfartyg i Stockholm. Ett av skälen var att Ostindiska Kompaniet från fjärde oktrojen och framåt inte längre behövde någon omfattande nyproduktion, ett annat att skeppsbyggeriet vid andra varv inom det svenska väldet ökade kraftigt, både längs norrlandskusten, i Finland och i de svenska besittningarna söder om Östersjön.

Här kan du läsa mer om Varvet Terra Nova (pdf)

Du kan också ta del av Claes Grills tal till Vetenskaps-Academien den 4 februari 1749, när han nedlade presidiet efter ett kvartal som dess preses. Han valde då att tala om Sjöfartens nytta och förmån för riket och presenterade i talet bland annat en kalkyl över kostnaderna för att producera ett fartyg på 280 läster.

Claes Grills tal till Vetenskaps-Academien (pdf).