Grillska gods och gårdar

Under århundradena har släkten Grill ägt flera gods och gårdar av vilka de 190px-Grillska_husetflesta fortfarande är mycket väl bevarade. Mest känt är kanske Grillska huset på Stortorget 3 i Stockholm, som tillhörde grillarna under tiden 1681-1800. Mindre känt är kanske att även huset Svartmansgatan 7 tillhörde släkten under ungefär samma tid.

Torstensonska palatsetTorstensonska palatset, numera UD, inköptes av Claes Grill 1764 för att rymma hans stora konstsamling. Han dog redan 1767, men hans änka Anna Johanna (I) bodde kvar i huset till sin död 1778 och därefter hans barn Anna Johanna (II) med make och Adolph Ulric med maka fram till 1783, då palatset såldes till prinsessan Sofia Albertina. Under Claes Grills och den efterföljande generationens tid hade huset sin huvudfasad ut mot Fredsgatan, men fick vid ombyggnaden fronten mot Gustav Adolfs Torg. På andra sidan torget uppfördes vid denna tid också Gustaf III:s opera, en byggnad med identisk fasad, men som numera tyvärr är riven.

Svindersvik_editedSläkten Grill övertog i allmänhet befintliga fastigheter i Stockholm och anpassade dem efter sina behov, men sommarnöjet Svindersvik i Nacka nyuppfördes vid slutet av 1740-talet med Carl Hårleman som arkitekt. Redan 1780 såldes Svindersvik till Charlotte De Geer. Svindersvik ägs idag av Nordiska Museet, är mycket välbevarat och kan besökas sommartid.

Söderfors ankarbrukSläkten Grills innehav av järnbruk grundlades 1722 när Iggesunds bruk i Hälsingland köptes av de tidigare ägarna som tillhörde hugenottsläkten Breant. År 1748 köptes Söderfors Ankarbruk och 1757 Österby i norra Uppland, där malm kunde hämtas från de närbelägna gruvorna i Dannemora. Båda bruken hade tidvis varit i släkten De Geers ägo, ytterligare en av de gamla hugenottsläkterna.

Änkehuset Söderfors Ankarbruk

Under den grillska tiden omdanades bruksmiljöerna enligt de reformerta ideerna med raka bruksgator och enhetlig bebyggelse. Både på Söderfors och Österby uppfördes vid denna tid nya huvudbyggnader (corps-de-logier) och flyglar, liksom kyrkor eller kyrkolokaler (vid Österby ligger kyrkan i ena flygeln). Iggesund såldes vid det grillska handelshusets konkurs 1800, medan Söderfors och Österby fanns kvar i släktens ägo ytterligare några år.

Godegård

Godegårdsgrenen av släkten Grill har haft Godegård och Mariedam på gränsen mellan Närke och Östergötland som sina stödjepunkter. Båda gårdarna köptes 1775 av Jean Abraham Grill med den förmögenhet han byggt upp genom sin verksamhet inom Ostindiska Compagniet. Säljare var även denna gång medlemmar av släkten De Geer. Mariedam såldes 1886 och Godegård nästan exakt hundra år senare.

Det grillska handelshuset i Amsterdam var under flera år stora förlagsgivare till Garphytte bruk, Lannafors och Latorps alunverk strax väster om Örebro. År 1776 tvingades de överta bruken till följd av Michael Grubbs konkurs. Släkten Grill blev dock inte kvar som ensam ägare till bruken längre än till år 1799, men Pehr Isaac Grill fanns ändå kvar som disponent fram till 1817. De som bosatte sig här utgör grunden till den ännu existerande Garphyttegrenen av släkten Grill.

Exempel på andra gods och gårdar som för kortare eller längre tid har varit eller fortfarande är i släkten Grills ägo är Skebo och Ortala bruk i Uppland, Medevi brunn i Östergötland, Abbotnäs, Ökna och Lövsunds säterier i Södermanland, Flerohopps bruk i östra Småland med flera. Även stadsfastigheter i Uppsala och Örebro hör till släktens numera avyttrade egendomar.

Mer utförlig presentation av Grillska Gods och gårdar med bilder.