Militärmanöver i Sverige 1914 vid första världskrigets utbrott

Mellan den 29 september och den 3 oktober 1914 inkvarterades bataljonschefen med adjutant och fyra kompanichefer hos mina föräldrar Överste och fru Claes Grill på deras gård Örnäs utanför Kungsängen och Stockholm. Gästerna var chefer för III bataljonen vid Svea Lifgarde. Bataljonen var förlagd i tält under militärövningen men officerarna bodde istället på gården. Gästerna intog varje dag även sin middag på gården.

Som tack för inkvarteringen överlämnade gästerna efter besöket den avbildade silvertallriken med ingraverad tidpunkt för besöket och såväl värdparets som gästernas adelsvapen avbildade. Vapnen på tallriken är följande:

I mitten värdparets Grills och Reuterskiölds vapen.

Överst: Bataljonschefen, Majoren och Friherren Axel Lagerbielke.

Till höger därom: Kapten Carl Silfverstolpe (Adjutant hos dåvarande Kronprinsen).

Till vänster därom: Kapten (sedermera Generalmajor och Kabinettskammarherre) Tage af Klercker.

Nedtill till höger: Kapten Hubner von Holst.

Nedtill till vänster: Kapten Gustaf Tornérhielm.

Nederst: Löjtnant Gustaf Stiernspetz (adjutant)

/Nedtecknat av Eric Grill (som då var plutonchef vid 11 kompaniet vid Svea Lifgarde) 1914.

Onekligen var militärmanövrar något speciella 1914 och man undrar hur manskapet hade det i sina tält.

/Magnus Grill (son till Eric Grill)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ostindiefararen anländer till Stockholm

Idag kl 16 kom Ostindiefararen Götheborg till Stockholm för att lägga till vid Skeppsbron. Fartyget som vi känner sedan Släktmötet byggdes som bekant på Claes Grills varv Terra Nova i Stockholm år 1734. Varvet låg där Strandvägen finns idag. Nästa år planerar fartyget en ny resa till Kina.

Fartyget är öppet för besökare 27-29 augusti. Biljetter måste beställas i förväg på webbplatsen gotheburg.se och kostar 150 kr för vuxen och 50 kr för barn. Biljetter säljs inte vid fartyget på Skeppsbron.

Här finns mer information om Ostindiefararens besök i Stockholm och färd till Östasien 2022.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

300-årsjubileum i Amsterdam

Grill’s Hofje firade sitt 300-årsjubileum i juni i år i Amsterdam. Firandet blev på grund av covid-19 begränsat och Grillska Släktföreningen ställde av samma skäl in sitt planerade besök i Amsterdam. Det var tänkt att sammanfalla med deras jubileum.

Till jubileet har Grill’s Hofje gett ut en jubileumsbok och en bild på omslaget visas här nedan. I boken har Mårten Persson skrivit ett avsnitt på engelska om den svenska släkten Grill.

Eftersom jubileet blev så begränsat planerar Grill’s Hofje att fira det även nästa år i juni månad i Amsterdam. Förhoppningen är då att pandemin har avklingat och alla har återgått till ett normalt liv. Styrelsen för Grillska Släktföreningen beslöt på grund av covid-19 att skjuta upp vårt Släktmöte ett år. Det innebär att nästa Släktmöte planeras att äga rum i juni månad 2022, och även då i Amsterdam. Så alla kan i god tid planera för nästa Släktmöte med Grillska Släktföreningen som planeras att äga rum i Amsterdam i juni månad 2022 och då i anslutning till Grills´Hofje.

Ytterligare information om det planerade Släktmötet kommer naturligtvis i god tid dessförinnan. Styrelsen har sitt nästa möte i höst och skall då försöka dra upp planerna för mötet.

Hälsningar Magnus Grill, ordförande i Grillska släktföreningen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grill’s Hofje i Amsterdam

Bröderna Anthoni Grill (1664-1727) och Abraham Grill (1674-1725) grundade på 1720-talet i Amsterdam respektive Stockholm var sitt hem för obemedlade änkor ur borgerskapet, Grill’s Hofje och Borgerskapets Enkehus.

I den här artikeln från Sverige Kuriren berättas historien om Grill’s Hofje som Grillana har fått godkännande att återpublicera.

Artikeln är publicerad i Sverige Kuriren som är Svensk-Nederländska föreningens medlemstidning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grill om Grill – föredrag från Österbybruks Herrgård

Nu är det möjligt att se föredraget ”Grill om Grill”, där släktföreningens ordförande Magnus Grill berättar om familjen Grill och dess historia.

Föredraget har spelats in på Österbybruks Herrgård och är en del i herrgårdens föredragsserie som streamas på Facebook.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Släkten Grill och Österbybruk

Ett föredrag med denna titel sänds nu på lördag 20 mars kl 17.00 av Stiftelsen Österbybruks Herrgård. Föredraget är ett i Stiftelsens serie av föredrag och hålls av Släktföreningens ordförande Magnus Grill.

Sändningen sker via brukets sida på Facebook. Sidan nås vid sökning på Facebook och Österbybruks Herrgård. Sidan kan nås även av de som inte är medlemmar eller har konto på Facebook. Man klickar då bara på ”inte nu” när frågan om medlemskap eller konto kommer upp.

Österbybruks sida på Facebook

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Historien om några linneservetter från familjen Grill

Min mor Kerstin Hvistendahl 1920-1994 (född Wessén, omgift Brems) var utbildad på textillinjen på dåvarande Teknis (nu Konstfack). Något år innan hon dog pekade hon en dag på en några äldre linneservetter och sa lite bestämt; ”Du skall vara rädd om dessa, de kommer från min farmors mor.” Servetterna togs så småningom om hand, stoppades i en plastpåse och glömdes bort i ett hörn av mitt linneskåp. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitalt vårmöte!

Dags för nytt möte med styrelsen för Grillska släktföreningen och vårmötet fick också ske digitalt. Trevligt som alltid att ses, även om det var via Zoom. Många frågor stod på dagordningen, bland annat nästa släktmöte, årsredovisningen 2020 och hemsidan.

I styrelsen sitter:

Ordförande: Magnus Grill, Råå

Vice ordförande: Andreas Grill, Stockholm

Sekreterare: Per-Fredrik Grill, Stockholm

Ledamöter: Helene Komlos Grill, Stockholm, Katarina Elvin, Stockholm, Margareta Hammar, Norrtälje och Anna Grill, Trelleborg

Arkivarie: Mårten Persson, Lund

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Makt och pengar i frihetstidens Sverige

En bok med rubricerade titel har nyligen publicerats. Den är skriven av Thomas Magnusson och behandlarekonomiska maktintriger under Frihetstiden i Sverige 1720-1766.

De som själva berikade sig under denna tid kallar Magnusson för oligarker. Det är framför allt tre saker som Magnusson attackerar:

1. Statlig finansiering av uppbyggnad av manufakturer i landet
2. Utarrendering till privata aktörer av indrivning av tullavgifter
3. Statlig utlåning och utnyttjande av växelkontor för stabilisering av valutan

Otvivelaktigt var det en utbredd korruption i Sverige under denna tid och många utnyttjademöjligheterna att privat berika sig beroende på brister på regler och kontroll i destatliga finanserna.

Vilka var då dessa oligarker. Fanns det representanter för det Grillska handelshuset bland dessa oligarker? Enligt Magnusson återfanns huvuddelen av oligarkerna på Riddarhuset jämte några ledande medlemmar av borgarståndet.

I korthet kan sägas att huvuddelen av oligarkerna var adliga, många från ämbetsadeln, jämte ledande borgaresom Plomgren, Kierman, Broman och LeFebure. Grillar nämns på några ställen i boken. Carlos Grill var passivt engagerad i Alingsåsmanufakturen och Handelshuset Grill svarade för finansiering och utlåning i många sammanhang. Exempelvis utbetalade Grill den statliga ersättningen till Tessin under hans Parisvistelse mm.Växelkontoren med deltagande av Carl, Claes och Johan Abraham Grill har behandlats i många sammanhang, och räfsten 1765 mot Claes Grill ansågs senare alltför hård och omotiverad.

I Magnusssons personuppräkning i slutet av boken anges Carlos, Johan Abraham och Claes Grill som oligarker, samtidigt som det slås fast att de inte var egentligen delaktiga i de statliga bedrägerier som förekom vid denna tid. På sid 271 i boken sägs: ”Familjen Grill, varav en medlem blivit förledd att bedra, var annars allmänt känd som hederlig. En av bröderna hade till och med bistått med brödsäd vid missväxt och understött de fattiga.”

Så enligt Magnussons definition på oligarker, kan man säga att ingen representant för släkten Grill uppfyller kraven för att kallas oligark. Men flera var naturligtvis i kraft av finansiell styrka, kontaktnät och utrikeshandel mycket delaktiga i det ekonomiska livet i Sverige under Frihetstiden.

Magnusson är enligt min mening väl negativ till Frihetstiden ekonomiska politik. Visst håller jag med om det vansinniga i att statligt stödja uppbyggnad av manufakturer för att ersätta import, privatisering av tulluppbörd samt den väldigt expansiva finanspolitiken. Samtidigt blev det en snabb utveckling inom många områden och individen fick en ökad frihet inom många områden.

Boken är intressant men väl generaliserande och svårläst beroende på alla källhänvisningar.

Magnus Grill, ordförande i Grillska släktföreningen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grillska Släktföreningens släktmöte 19 juni 2021 i Amsterdam

Styrelsen har fortsatt diskuterat genomförandet av Grillska Släktföreningens nästa Släktmöte, som har beslutats att äga rum lördagen den 19 juni 2021 i Amsterdam.

I dessa tider känna allt mycket ovisst, men vi är av den uppfattningen att sannolikt kommer mycket att förändras under kommande vår med färre begränsningar i resor mm och kanske till och med att de flesta kan ha blivit vaccinerade mot Covid-19. Vår slutsats är att vi fortsätter planeringen och utgår från att Släktmötet kan genomföras den 19 juni i Amsterdam.

Släktmötet sammanfaller med Grill’s Hofjes 300-årsjubileum, som då kommer att uppmärksammas i Amsterdam. Vid Grill’s Hofjes 250-årsjubileum 1971 deltog sex personer från den svenska Släktföreningen.

Läs mer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar